POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

Niniejsza Informacja o polityce prywatności przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) gromadzone przez Gibas Service Center Sp. z o.o. (dalej „my” lub „Firma”) za pośrednictwem tej witryny internetowej podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.  Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

 

1.      SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

 

Do danych, jakie możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać, zalicza się:

a. dane przekazywane nam przez Ciebie w celu uzyskania konkretnej usługi lub w ramach stosunków biznesowych (np. dane kontaktowe, dane zawodowe),

b. dane przeglądania (np. adres IP, lokalizacja, kraj, czas nawigacji, czas dostępu) lub dane pochodzące z interakcji z naszą witryną internetową,

c. pliki cookie

Zazwyczaj to Ty podajesz nam takie Dane, jednak w niektórych przypadkach możemy gromadzić Dane na Twój temat pochodzące od podmiotów zewnętrznych lub z publicznych rejestrów. Chronimy Dane uzyskane od takich podmiotów zewnętrznych zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej informacji o polityce prywatności.

 

2.      SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Gromadzone dane możemy przetwarzać do następujących celów:

i. Odpowiadanie na Twoje pytania, dostarczanie informacji o naszych produktach, usługach, ofercie oraz sieci handlowej;

ii.  Dążenie do nawiązania relacji w odpowiedzi na zainteresowanie, utrzymywanie oraz rozwijanie tej relacji z Tobą;

iii. Wysyłanie w oparciu o Twój wyraźną zgodę: informacji handlowych, newsletterów, biuletynów, a także reklam naszych produktów i usług lub przeprowadzanie badań rynkowych. Wymienione działania możemy realizować w formie papierowego wydruku, w postaci zautomatyzowanej lub z użyciem środków elektronicznych, w tym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, telefonu (np. zautomatyzowane połączenia telefoniczne, SMS, MMS, faks) i za pomocą innych środków (np. strony internetowe, aplikacje mobilne) - "Marketing ";

iv. Przekazywanie danych za Twoją wyraźną zgodą do podmiotów powiązanych i zależnych oraz dystrybutorom oraz innym podmiotom z naszej sieci handlowej. Wspomniani partnerzy będą przetwarzali dane w celu wysyłania informacji handlowych, reklam produktów i usług lub przeprowadzanie badań rynkowych – „Marketing Podmiotów Współpracujących”.

Dane podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu na podstawie umowy oraz zgodnie z wyraźnym i prawnie uzasadnionym interesem do celów przetwarzania wskazanych w punktach (i), (ii) a także – pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody – do celów marketingu przedstawionych w punktach (iii), (iv). Należy pamiętać, że jeśli wyrazisz zgodę, możesz wycofać ją w dowolnym momencie.

Dane mogą być przetwarzane elektronicznie, w systemach informatycznych, oraz ręcznie, w postaci papierowej.  W ciągu całego cyklu życia dane będą przetwarzane i przechowywane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z zasadami uczciwości, praworządności i przejrzystości, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 

3. KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH

 

Przekazywanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak nieprzekazanie Danych niezbędnych do świadczenia usługi lub dostarczenia produktu oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu lub może skutkować nieoptymalnym wykonaniem żądanej usługi lub dostarczeniem żądanego produktu. Z drugiej strony, nieprzekazanie Danych, których podanie jest opcjonalne, umożliwia Ci dostęp do usługi lub otrzymanie produktu w każdym przypadku.

 

4. RZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane przechowujemy w naszych systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych.

 Gdy Dane przestaną być niezbędne do celów, do których są przetwarzane, są usuwane lub przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację osób, których Dane dotyczą, pod warunkiem, że nie jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do przechowywania takich Danych. Możemy nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony naszych interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów lub z przetwarzania Danych.

 Dane przetwarzane do celów marketingowych są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

 

 7.      ADMINISTRATOR DANYCH

Gibas Service Center Sp. z o.o., z siedzibą w Pile ul. Wawelska 115, 64-920 Piła, pełni funkcję Administratora Danych Osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez niego na zasadach określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Gibas Service Center Sp. z o.o., wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować używając poniższych danych:

iod@cnhind.com

8. TWOJE PRAWA ODNOŚNIE DO TWOICH DANYCH

 

Możesz korzystać w sposób określony właściwymi przepisami ze swoich praw, do których należą:

 

 • Prawo dostępu: prawo do uzyskiwania od administratora potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak – do domagania się dostępu do swoich danych osobowych.

 • Prawo do korekty: prawo do uzyskania u Administratora korekty swoich danych osobowych, które możesz uznać za nieprecyzyjne, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

 • Prawo do wykreślenia: prawo do uzyskania od nas usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadkach, gdy wystąpisz z takim żądaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: prawo do uzyskania u Administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli istnieją wątpliwości odnośnie rzetelności i dokładności danych osobowych, i w chwili obecnej konieczne jest zweryfikowanie przez administratora rzetelności danych.

 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo do przesłania tych danych do innego administratora danych bez żadnych przeszkód ze strony Administratora, w szczególności przy spełnieniu następujących warunków: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do wniesienia skargi: bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego sporu administracyjnego lub sądowego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych odbyło się w sposób niezgodny z prawem lub obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, masz prawo wnieść skargę do Organu nadzorczego Państwa członkowskiego, w którym mieszkasz lub pracujesz na stałe, lub Państwa, w którym doszło do naruszenia.

 

 

Możesz skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami, jak opisano poniżej:

 

 • Uzupełnij formularz online, który znajdziesz tutaj 

 • Napisz wiadomość email do Inspektora Ochrony Danych iod@cnhind.com,, załączając formularz, który możesz pobrać tutaj

 •  Wyślij list do Inspektora Ochrony Danych, adresując go na: IVECO Poland sp. z o.o. , Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wraz z dołączonym formularzem, który możesz pobrać tutaj

 • Napisz wiadomość e-mail na adres privacy-compliance@cnhind.com, dołączając standardowy formularz, który możesz pobrać tutaj

 • Wyślij list na adres CNH Industrial N.V. - attention to Privacy Compliance, 25 St. James's Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom, dołączając  standardowy formularz, który możesz pobrać tutaj

 

Jeśli prześlesz nam prośbę, być może będziemy musieli uzyskać od Ciebie inne dane osobowe, aby zweryfikować Twoją tożsamość i w razie potrzeby skontaktować się z Tobą. Informacje te, wraz z innymi Danymi, którymi dysponowaliśmy wcześniej, będą wówczas przetwarzane w celu spełnienia Twojej prośby, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Jeśli będzie to konieczne, w celu spełnienia Twojej prośby niektóre informacje mogą zostać przekazane innym firmom grupy CNH Industrial lub spoza grupy działającym jako podmioty przetwarzające Twoje dane. Twoje Dane będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do oceny i realizacji Twojej prośby, po czym zostaną zarchiwizowane na odpowiedni okres, aby umożliwić wykazanie, że Twoja prośba została zrealizowana prawidłowo i w odpowiednim terminie.

 

9.      AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejszą Informację o polityce prywatności zaktualizowano w maju 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznych zmian lub aktualizacji Informacji o polityce prywatności w celu odzwierciedlenia zmieniających się wymogów prawnych lub naszych działań związanych z przetwarzaniem danych. Wszelkie aktualizacje będziemy przedstawiać w tej witrynie internetowej; obowiązywać one będą od momentu publikacji. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Informacji o polityce prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje Dane.

Oddział Szczecin

Motaniec 31

73-108 Kobylanka

tel. +48 91 563 35 20

 

Godziny otwarcia:

Pn - Pt 7-21 | Sob 7-14

Oddział Piła

ul. Wawelska 115

64-920 Piła

tel. +48 67 34 92 040

Godziny otwarcia:

Pn - Pt 7-21 | Sob 7-14

Punkt Handlowy Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 28

75-211 Koszalin

tel. +48 693 040 131

Godziny otwarcia:

Pn - Pt 8-16

Oddział Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15A

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. +48 95 725 66 00

Godziny otwarcia:

Pn - Pt 7-21 | Sob 7-14

Oddział Budzyń

Wyszynki 24

64-840 Budzyń

tel. +48 67 28 43 728

Godziny otwarcia:

Pn - Pt 6-17 | Sob 6-13

 • Facebook - Biały Krąg
 • YouTube - Biały Krąg

© 2020  GSC